Logo Gminnego Portalu Mieszkańca

Informacja o gruntach IR-1

Informacja o gruntach jest dokumentem, który muszą złożyć wszyscy właściciele gruntów rolnych. Informację należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zakupu gruntu, rozpoczęcia użytkowania jako właściciel, zmiany sposobu użytkowania lub zmiany powierzchni gruntu. Formularz IR-1 służy do wykazania gruntów podlegających opodatkowaniu bądź zwolnieniu z podatku rolnego.

Wymagane dokumenty

  • Informacja o gruntach – IR-1
  • Załącznik ZIR-1 – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  • Załącznik ZIR-2 – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  • Załącznik ZIR-3 – Dane pozostałych podatników
  • Akt notarialny, umowa dzierżawy, użyczenia lub postanowienie Sądu

Miejsce złożenia dokumentów

Informacja w sprawie podatku rolnego ZIR-1 wraz z załącznikami może być przesłana drogą elektroniczną.

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

  • Termin: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
  • Sposób: wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego albo jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyzja umarzającą postępowanie podatkowe (decyzję pozostawia się w aktach sprawy – nie doręcza się jej podatnikowi)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kolno w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy

Inne informacje

Wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami:

https://www.podatki.gov.pl/media/5029/ir1-01-18.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/5037/zir1-01-12.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/5038/zir2-01-08.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/5039/zir3-01-08.pdf

Wpłat podatku należy dokonać w terminie/ach wskazanych w decyzji podatkowej na rachunek bankowy organu podatkowego przypisany indywidualnie dla danego podatnika, lub u sołtysa.

Gdzie można załatwić tę sprawę?

Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 85 730 68 51
e-mail: gmina@bielskpodlaski.pl
www: https://www.bielskpodlaski.pl

A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek

tel.: 85 718 06 64
e-mail: sekretariat@grodek.pl
www: https://www.grodek.pl/

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

tel.: 85 72 780 30
e-mail: gmina@jasionowka.pl
www: https://jasionowka.pl

Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny

tel.: 85 713 28 80
e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl
www: https://www.juchnowiec.gmina.pl/

Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne

tel.: 86 47 69 010
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl
www: https://kuleszek.pl

Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock

tel.: 86 279 13 12
e-mail: ugmplock@malyplock.pl
www: https://www.malyplock.pl/

Stawiskowska 53, 18-421 PIĄTNICA PODUCHOWNA

tel.: 86 216 24 76
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
www: https://gminapiatnica.pl/

Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki

tel.: 87 568 59 25
e-mail: ug@raczki.pl
www: https://www.raczki.pl

ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki

tel.: 48 86 276 31 61
e-mail: sekretariat@gminarutki.pl
www: https://gminarutki.pl/

Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

tel.: 86 309 08 00
e-mail: sekretariat@sniadowo.pl
www: http://sniadowo.pl/

Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

tel.: 85 715 80 00
e-mail: sekretariat@turosnkoscielna.pl
www: https://www.turosnkoscielna.pl/

ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo

tel.: 86 277 45 43
e-mail: ug@klukowo.pl
www: https://www.klukowo.pl/

Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz

tel.: 86 273 10 01
e-mail: wojt@gminawasosz.pl
www: https://gminawasosz.pl/

Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel.: 86 275 26 27
e-mail: gminawysokiemazowieckie@gmwm.pl
www: https://www.gmwm.pl/

Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

tel.: 85 730 58 99
e-mail: ug_wyszki@post.pl
www: http://www.wyszki.pl/

Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

tel.: 86 271 46 16
e-mail: ugz@ugzambrow.pl
www: http://www.ugzambrow.pl/

Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew

tel.: 86 275 50 36
e-mail: sekretariat@umczyzew.pl
www: https://www.umczyzew.pl/

Białostocka 11, 16-050 Michałowo

tel.: 85 713 17 74
e-mail: sekretariat@michalowo.eu
www: https://michalowo.eu

Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

tel.: 85 716 25 87
e-mail: sekretariat@um-monki.pl
www: https://um-monki.pl/

Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

tel.: 86 278 55 11
e-mail: pok@stawiski.pl
www: https://www.stawiski.pl/

plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

tel.: 86 273 50 80
e-mail: um@szczuczyn.pl
www: http://www.um.szczuczyn.pl/

Główna 6, 18-210 Szepietowo

tel.: 86 30 67 300
e-mail: um@szepietowo.pl
www: https://www.szepietowo.pl

11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

tel.: 85 718 16 27
e-mail: sekretariat@umtykocin.pl
www: http://umtykocin.pl/

Powrót na początek strony