Logo Gminnego Portalu Mieszkańca

Informacja o gruntach IR-1

Informacja o gruntach jest dokumentem, który muszą złożyć wszyscy właściciele gruntów rolnych. Informację należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zakupu gruntu, rozpoczęcia użytkowania jako właściciel, zmiany sposobu użytkowania lub zmiany powierzchni gruntu. Formularz IR-1 służy do wykazania gruntów podlegających opodatkowaniu bądź zwolnieniu z podatku rolnego.

Wymagane dokumenty

  • Informacja o gruntach – IR-1
  • Załącznik ZIR-1 – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  • Załącznik ZIR-2 – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  • Załącznik ZIR-3 – Dane pozostałych podatników
  • Akt notarialny, umowa dzierżawy, użyczenia lub postanowienie Sądu

Miejsce złożenia dokumentów

Informacja w sprawie podatku rolnego ZIR-1 wraz z załącznikami może być przesłana drogą elektroniczną.

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

  • Termin: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
  • Sposób: wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego albo jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyzja umarzającą postępowanie podatkowe (decyzję pozostawia się w aktach sprawy – nie doręcza się jej podatnikowi)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kolno w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy

Inne informacje

Wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami:

https://www.podatki.gov.pl/media/5029/ir1-01-18.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/5037/zir1-01-12.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/5038/zir2-01-08.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/5039/zir3-01-08.pdf

Wpłat podatku należy dokonać w terminie/ach wskazanych w decyzji podatkowej na rachunek bankowy organu podatkowego przypisany indywidualnie dla danego podatnika, lub u sołtysa.

Gdzie można załatwić tę sprawę?

Urząd Gminy Rutki

ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki

tel.: 48 86 276 31 61
e-mail: sekretariat@gminarutki.pl
www: https://gminarutki.pl/

Powrót na początek strony