Logo Gminnego Portalu Mieszkańca

Informacja o lasach IL-1

Formularz „Informacja o lasach” przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Formularz ten służy do wykazania lasów podlegających opodatkowaniu bądź zwolnieniu z podatku leśnego. Osoby fizyczne są obowiązane składać ww. formularze w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Wymagane dokumenty

  • Informacja o lasach – IL-1
  • Załącznik ZIL-1 – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  • Załącznik ZIL-2 – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  • Załącznik ZIL-3 – Dane pozostałych podatników
  • Akt notarialny, umowa dzierżawy, użyczenia lub postanowienie Sądu

Miejsce złożenia dokumentów

Informacja w sprawie podatku rolnego ZIR-1 wraz z załącznikami może być przesłana drogą elektroniczną.

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy

  • Termin: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Sposób: wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego albo jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyzja umarzającą postępowanie podatkowe (decyzję pozostawia się w aktach sprawy – nie doręcza się jej podatnikowi).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. z 2019 r. poz. 888)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzający rok podatkowy

Inne informacje

Wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami:

https://www.podatki.gov.pl/media/5046/il1-01-14.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/5047/zil1-01-10.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/5048/zil2-01-07.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/5049/zil3-01-05.pdf

Gdzie można załatwić tę sprawę?

Urząd Gminy Rutki

ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki

tel.: 48 86 276 31 61
e-mail: sekretariat@gminarutki.pl
www: https://gminarutki.pl/

Powrót na początek strony