Logo Gminnego Portalu Mieszkańca

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

Formularz IN-1 służy do wykazania przedmiotów opodatkowania, ich powierzchni, wartości i ewentualnych zwolnień podatku od nieruchomości.

Wymagane dokumenty

  • Załącznik ZIN-1 – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  • Załącznik ZIN-2 – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  • Załącznik ZIN-3 – Dane pozostałych podatników
  • Akt notarialny, umowa dzierżawy, użyczenia lub postanowienie Sądu

Składanie ww. formularzy przez osoby fizyczne jest obowiązkowe w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Miejsce złożenia dokumentów

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 wraz z załącznikami może być przesłana drogą elektroniczną.

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

  • Termin: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
  • Sposób: wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego albo jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyzja umarzającą postępowanie podatkowe (decyzję pozostawia się w aktach sprawy – nie doręcza się jej podatnikowi)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kolno w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

Inne informacje

Wzór formularza w PDF informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami:

https://www.podatki.gov.pl/media/5028/in1-01-23.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/5034/zin1-01-16.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/5035/zin2-01-12.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/5036/zin3-01-11.pdf

Wpłat podatku należy dokonać w terminie/ach wskazanych w decyzji podatkowej na rachunek bankowy organu podatkowego przypisany indywidualnie dla danego podatnika, lub u sołtysa.

Gdzie można załatwić tę sprawę?

Urząd Gminy Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock

tel.: 86 279 13 12
e-mail: ugmplock@malyplock.pl
www: https://www.malyplock.pl/

Powrót na początek strony