Logo Gminnego Portalu Mieszkańca

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Deklaracja na podatek od nieruchomości w Polsce. Jest to dokument, w którym podatnicy wykazują przedmiot opodatkowania (grunt, budynek, lokal) lub fakt zwolnienia z jego opodatkowania. W załączniku ZDN-1 należy zamieścić informacje o poszczególnych przedmiotach podlegających opodatkowaniu, czyli wszystkie nieruchomości, które zostały wymienione w deklaracji DN-1.

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości- DN-1.
 • Załącznik ZDN-1 – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.
 • Załącznik ZDN-2 – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Osoby prawne są obowiązane składać ww. formularze w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. Oznacza to, że jeśli nastąpi zmiana w sytuacji podatkowej osoby prawnej, która wpłynie na jej obowiązek podatkowy lub wysokość podatku, ta osoba ma obowiązek złożyć odpowiedni formularz w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła ta zmiana.

Miejsce złożenia dokumentów

Informacja w sprawie podatku rolnego DN-1 wraz z załącznikami może być przesłana drogą elektroniczną.

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości składana jest organowi podatkowemu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 • Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.
 • Na podstawie art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
  • koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł;
  • zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje w wątpliwość.
 • Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu Gminy Ełk w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

UWAGA: Informujemy, że na skutek zmiany przepisów prawa obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 • Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego, na indywidualny rachunek podatnika.

Oznacza to, że podatnik jest zobowiązany do samodzielnego obliczenia kwoty podatku i wpłacenia jej na swój indywidualny rachunek w terminie określonym przez przepisy prawa. Organ podatkowy nie wysyła wezwania do zapłaty podatku, a odpowiedzialność za jego terminowe uiszczenie spoczywa na podatniku.

Tryb odwoławczy

Na skorygowaną przez organ podatkowy deklarację w trybie art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

  Inne informacje

  Wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami:

  https://www.podatki.gov.pl/media/5026/dn1-01-23.pdf

  https://www.podatki.gov.pl/media/5030/zdn1-01-17.pdf

  https://www.podatki.gov.pl/media/5031/zdn2-01-13.pdf

  Gdzie można załatwić tę sprawę?

  Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski

  tel.: 85 730 68 51
  e-mail: gmina@bielskpodlaski.pl
  www: https://www.bielskpodlaski.pl

  A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek

  tel.: 85 718 06 64
  e-mail: sekretariat@grodek.pl
  www: https://www.grodek.pl/

  ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

  tel.: 85 72 780 30
  e-mail: gmina@jasionowka.pl
  www: https://jasionowka.pl

  Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny

  tel.: 85 68 69 200
  e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl
  www: https://www.juchnowiec.gmina.pl/

  Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne

  tel.: 86 47 69 010
  e-mail: sekretariat@kuleszek.pl
  www: https://kuleszek.pl

  Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock

  tel.: 86 279 13 12
  e-mail: ugmplock@malyplock.pl
  www: https://www.malyplock.pl/

  Stawiskowska 53, 18-421 PIĄTNICA PODUCHOWNA

  tel.: 86 216 24 76
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  www: https://gminapiatnica.pl/

  Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki

  tel.: 87 568 59 25
  e-mail: ug@raczki.pl
  www: https://www.raczki.pl

  ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki

  tel.: 48 86 276 31 61
  e-mail: sekretariat@gminarutki.pl
  www: https://gminarutki.pl/

  Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

  tel.: 86 309 08 00
  e-mail: sekretariat@sniadowo.pl
  www: http://sniadowo.pl/

  Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

  tel.: 85 715 80 00
  e-mail: sekretariat@turosnkoscielna.pl
  www: https://www.turosnkoscielna.pl/

  ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo

  tel.: 86 277 45 43
  e-mail: ug@klukowo.pl
  www: https://www.klukowo.pl/

  Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz

  tel.: 86 273 10 01
  e-mail: wojt@gminawasosz.pl
  www: https://gminawasosz.pl/

  Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

  tel.: 86 275 26 27
  e-mail: gminawysokiemazowieckie@gmwm.pl
  www: https://www.gmwm.pl/

  Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

  tel.: 85 730 58 99
  e-mail: ug_wyszki@post.pl
  www: http://www.wyszki.pl/

  Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

  tel.: 86 271 46 16
  e-mail: ugz@ugzambrow.pl
  www: http://www.ugzambrow.pl/

  Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew

  tel.: 86 275 50 36
  e-mail: sekretariat@umczyzew.pl
  www: https://www.umczyzew.pl/

  Białostocka 11, 16-050 Michałowo

  tel.: 85 713 17 74
  e-mail: sekretariat@michalowo.eu
  www: https://michalowo.eu

  Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

  tel.: 85 716 25 87
  e-mail: sekretariat@um-monki.pl
  www: https://um-monki.pl/

  Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

  tel.: 86 278 55 11
  e-mail: pok@stawiski.pl
  www: https://www.stawiski.pl/

  plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

  tel.: 86 273 50 80
  e-mail: um@szczuczyn.pl
  www: http://www.um.szczuczyn.pl/

  Główna 6, 18-210 Szepietowo

  tel.: 86 30 67 300
  e-mail: um@szepietowo.pl
  www: https://www.szepietowo.pl

  11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

  tel.: 85 718 16 27
  e-mail: sekretariat@umtykocin.pl
  www: http://umtykocin.pl/

  Powrót na początek strony