Logo Gminnego Portalu Mieszkańca

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Deklaracja na podatek od nieruchomości w Polsce. Jest to dokument, w którym podatnicy wykazują przedmiot opodatkowania (grunt, budynek, lokal) lub fakt zwolnienia z jego opodatkowania. W załączniku ZDN-1 należy zamieścić informacje o poszczególnych przedmiotach podlegających opodatkowaniu, czyli wszystkie nieruchomości, które zostały wymienione w deklaracji DN-1.

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości- DN-1.
 • Załącznik ZDN-1 – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.
 • Załącznik ZDN-2 – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Osoby prawne są obowiązane składać ww. formularze w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. Oznacza to, że jeśli nastąpi zmiana w sytuacji podatkowej osoby prawnej, która wpłynie na jej obowiązek podatkowy lub wysokość podatku, ta osoba ma obowiązek złożyć odpowiedni formularz w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła ta zmiana.

Miejsce złożenia dokumentów

Informacja w sprawie podatku rolnego DN-1 wraz z załącznikami może być przesłana drogą elektroniczną.

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości składana jest organowi podatkowemu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 • Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.
 • Na podstawie art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
  • koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł;
  • zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje w wątpliwość.
 • Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu Gminy Ełk w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

UWAGA: Informujemy, że na skutek zmiany przepisów prawa obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 • Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego, na indywidualny rachunek podatnika.

Oznacza to, że podatnik jest zobowiązany do samodzielnego obliczenia kwoty podatku i wpłacenia jej na swój indywidualny rachunek w terminie określonym przez przepisy prawa. Organ podatkowy nie wysyła wezwania do zapłaty podatku, a odpowiedzialność za jego terminowe uiszczenie spoczywa na podatniku.

Tryb odwoławczy

Na skorygowaną przez organ podatkowy deklarację w trybie art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

  Inne informacje

  Wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami:

  https://www.podatki.gov.pl/media/5026/dn1-01-23.pdf

  https://www.podatki.gov.pl/media/5030/zdn1-01-17.pdf

  https://www.podatki.gov.pl/media/5031/zdn2-01-13.pdf

  Gdzie można załatwić tę sprawę?

  Urząd Gminy Turośń Kościelna

  Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

  tel.: 85 715 80 00
  e-mail: sekretariat@turosnkoscielna.pl
  www: https://www.turosnkoscielna.pl/

  Powrót na początek strony