Logo Gminnego Portalu Mieszkańca

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Deklaracja na podatek rolny w Polsce. Służy do prawidłowego naliczenia należnego podatku rolnego. Zobowiązani do jego zapłacenia są właściciele, posiadacze samoistni lub użytkownicy wieczyści użytków rolnych. W formularzu DR-1 wykazuje się grunty, które podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym lub zwolnieniu z podatku rolnego. W związku z tym formularz DR-1 należy wypełnić i złożyć także wtedy, gdy Twoje grunty podlegają zwolnieniom podatkowym.

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek rolny DR-1
 • Załączniki do deklaracji
  • Załącznik ZDR-1 – Dane o przedmiotach opodatkowanych podlegających opodatkowaniu
  • Załącznik ZDR-2 – Dane o przedmiotach opodatkowanych zwolnionych z opodatkowania

Miejsce złożenia dokumentów

 • Sekretariat Urzędu Gminy Kolno, Kolno 33, 11-311 Kolno

Informacja w sprawie podatku rolnego DR-1 wraz z załącznikami może być przesłana drogą elektroniczną.

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy

 • Deklaracja na podatek rolny składana jest organowi podatkowemu na wyżej wymienionym formularzu w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 • Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.
 • Na podstawie art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
  • koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł;
  • zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.
 • Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny – bez wezwania – na rachunek budżetu Gminy Olsztyn w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. UWAGA: Informujemy, że na skutek zmiany przepisów prawa obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 • Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 • Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego, na indywidualny rachunek podatnika.

Tryb odwoławczy

Na skorygowaną przez organ podatkowy deklarację w trybie art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

Postawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy

Inne informacje

Wzór formularza deklaracji na podatek rolny i załączników do deklaracji:

https://www.podatki.gov.pl/media/5027/dr1-01-18.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/5032/zdr1-01-11.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/5033/zdr2-01-07.pdf

Gdzie można załatwić tę sprawę?

Urząd Gminy Szudziałowo

Powrót na początek strony