Logo Gminnego Portalu Mieszkańca

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Deklaracja na podatek leśny w Polsce. Dokument ten musisz złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, czyli organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia lasów. Deklarację na podatek leśny składa się do 15 stycznia roku podatkowego.

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek leśny DL-1
 • Załączniki do deklaracji:
  • Załącznik ZDL- 2 – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Miejsce złożenia dokumentów

Informacja w sprawie podatku rolnego DL-1 wraz z załącznikami może być przesłana drogą elektroniczną.

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

 • Deklaracja na podatek leśny składana jest w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego, organowi podatkowemu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 • Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.
 • Na podstawie art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
  • koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł;
  • zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.
 • Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki mniemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek leśny – bez wezwania – na indywidualny rachunek bankowy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca. UWAGA: Na skutek zmiany przepisów prawa obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. informujemy, że w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 • Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 • Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego, na indywidualny rachunek bankowy.

Tryb odwoławczy

Na skorygowaną przez organ podatkowy deklarację w trybie art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

Postawa Prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. z 2019 r. poz. 888)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzający rok podatkowy

Inne informacje

Wzór formularza deklaracji na podatek leśny i załączników do deklaracji:

https://www.podatki.gov.pl/media/5045/dl1-01-13.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/5044/zdl-1-01-11.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/5050/zdl2-01-06.pdf

Broszura informacyjna:

https://www.podatki.gov.pl/media/8527/broszura-informacyjna-dl-1-pdf.pdf

Gdzie można załatwić tę sprawę?

Urząd Gminy Turośń Kościelna

Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

tel.: 85 715 80 00
e-mail: sekretariat@turosnkoscielna.pl
www: https://www.turosnkoscielna.pl/

Powrót na początek strony