Logo Gminnego Portalu Mieszkańca

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

Deklaracja na podatek od środków transportowych w Polsce. Deklarację DT-1 muszą wypełnić m.in. właściciele środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony. Deklarację należy złożyć do 15 lutego każdego roku podatkowego. Jeżeli pojazd został kupiony po 15 lutego, to deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zakupu. Niektóre pojazdy mogą być zwolnione lub wstrzymane z uiszczania opłat.

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
 • Załącznik DT-1/A – Załącznik do deklaracji DT-1

Miejsce złożenia dokumentów

Informacja w sprawie podatku rolnego DT-1 wraz z załącznikami może być przesłana drogą elektroniczną.

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

 • Deklarację wraz z załącznikiem należy składać do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego organowi podatkowemu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 • W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiany miejsca zamieszkania, lub siedziby – należy skorygować wcześniej złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.
 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 • Na podstawie art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
  • koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5.000 zł;
  • zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość
 • Podatek od środków transportowych wykazany w deklaracji płatny jest:
  • W dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
  • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego:
   • I rata – w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
   • II rata – do dnia 15 września danego roku.
  • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 • Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego, na indywidualny rachunek podatnika.

Tryb odwoławczy

Na skorygowaną przez organ podatkowy deklarację w trybie art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2025)

Inne informacje

Wzór formularza deklaracji na podatek od środków transportowych i załącznika do deklaracji:

https://www.podatki.gov.pl/media/3603/dt-1-06-04.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/3604/dt-1a-06-03.pdf

Gdzie można załatwić tę sprawę?

Urząd Gminy Szudziałowo

Powrót na początek strony