Logo Gminnego Portalu Mieszkańca

Opłata za podatek od środków transportowych

Co jest opodatkowane

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem tych, które wykorzystywane są wyłącznie w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez podatnika podatku rolnego)
 • autobusy.

Kto musi płacić podatek

 • osoby fizyczne i osoby prawne – właściciele środków transportowych
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – jeśli mają zarejestrowany środek transportowy
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 • środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Polski
 • środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego)
 • środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:
 • wyrejestrowano środek transportowy
 • wydano decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
 • upłynął czas, na jaki powierzono pojazd.

Podatek wpłacasz bez wezwania, na rachunek właściwego urzędu gminy.

Termin

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Zapłać podatek w terminie:

 • do 15 lutego każdego roku podatkowego – I rata
 • do 15 września każdego roku podatkowego – II rata.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego, a przed 1 września danego roku, to podatek za ten rok zapłać w dwóch równych ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 • 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata
 • do 15 września danego roku – II rata.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od 1 września danego roku, podatek za ten rok zapłać jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Ile zapłacisz

Stawki podatku ustala rada gminy na dany rok. Te stawki mogą różnić się w zależności od rocznika pojazdu, liczby miejsc do siedzenia oraz tego, jak dany pojazd wpływa na środowisko naturalne. Aby prawidłowo wypełnić deklarację, sprawdź aktualne stawki

Gdzie można załatwić tę sprawę?

Urząd Gminy Zambrów

Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

tel.: 86 271 46 16
e-mail: ugz@ugzambrow.pl
www: http://www.ugzambrow.pl/

Powrót na początek strony